Ondertekenaars van de prestatieafspraken: Elly Pansier ,directeur Wonen Mooiland, Bouke de Bruin, wethouder, Joke Abbring, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek, Gerrie Knuiman, huurdersplatform Land van Cuijk i.o en Ingrid Reijnders huurderspanel Vierlingsbeek Wonen.
Ondertekenaars van de prestatieafspraken: Elly Pansier ,directeur Wonen Mooiland, Bouke de Bruin, wethouder, Joke Abbring, directeur-bestuurder Wonen Vierlingsbeek, Gerrie Knuiman, huurdersplatform Land van Cuijk i.o en Ingrid Reijnders huurderspanel Vierlingsbeek Wonen.

Ambitieuze afspraak met Mooiland en Wonen Vierlingsbeek om 1.200 in plaats van 300 woningen te bouwen

Algemeen 1.229 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Gemeente Land van Cuijk, woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek, stichting huurdersplatform Land van Cuijk i.o. en huurderspanel Vierlingsbeek, ondertekenden 2 februari de prestatieafspraken voor komend jaar. Dit zijn de belangrijkste (nieuwe) afspraken:

In 2023 bouwen we 150 woningen en tot 2030 nemen we 1.200 woningen in de planning op.
De grootste bijstelling betreft de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. De opgave is bijgesteld van 220-310 woningen naar 1.200 woningen in 2030. Deze bijstelling wordt ondersteund door het woningbehoefteonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Mooiland. Het past ook naadloos in het nieuwe Rijksbeleid, waarbij in iedere gemeente een aandeel van 30% sociale huur wordt nagestreefd. Onderdeel van deze opgave blijft een voortdurende gezamenlijke zoektocht naar geschikte locaties.

We bouwen voor alle doelgroepen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar doelgroep, nadere invulling voor de komende jaren vindt plaats aan de hand van de nog op te stellen woonvisie.

Met flexwoningen zorgen we voor huisvesting voor 100 personen.
De woningcorporaties en de gemeente gaan actief op zoek naar flexlocaties voor zo’n 100 bewoners. Als deze ruimte is gevonden, plaatst Mooiland in 2023 alvast 30 en Wonen Vierlingsbeek 4 flexwoningen.

We zorgen voor voldoende woningen voor de WMO-doelgroep. 
Via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) worden mensen die dat nodig hebben begeleid zodat ze kunnen blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op het gebied van wonen is afgesproken dat maximaal 20% van het totaal aantal verhuurde sociale huurwoningen wordt bemiddeld aan kwetsbare doelgroepen. Op die manier blijven er voor de WMO-doelgroep voldoende woningen beschikbaar.

Versnellen het plaatsen van zonnepanelen.
In het kader van de duurzaamheid en het beperken van de energiearmoedeval maken woningcorporaties het mogelijk versneld zonnepanelen te plaatsen. Ook worden woningen met slechte labels E,F,G versneld verbeterd. Een uitvoeringsplan hiervoor wordt in 2023 opgesteld en er wordt gestart met de uitvoering. Het streven is dat in 2030 het woningbezit van de corporaties gemiddeld een label A heeft. De corporaties verbeteren ook D Labels.

Wethouder Bouke de Bruin is blij met de goede samenwerking met Mooiland en Vierlingsbeek Wonen. “Op deze manier gaan we er samen voor om de wachtlijsten op een sociale huurwoning te verkorten. Maar ook woningen voor kwetsbare doelgroepen en duurzaamheid worden goed geborgd in de nieuwe afspraken”.

 Elly Pansier, directeur Wonen, stichting Mooiland: “We hebben onze ambitie flink opgeschroefd qua aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen in de gemeente Land van Cuijk. En voor de realisatie daarvan hebben we elkaar als partners hard nodig! Om het credo bouwen, bouwen, bouwen waar te kunnen richten we ons daarom nu samen als eerste op locaties, locaties, locaties!”. 

Joke Abbring, directeur-bestuurder, Wonen Vierlingsbeek: “We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de behoefte aan betaalbare, duurzame woningen en de groeiende behoefte naar langer zelfstandig wonen. Ik ben blij dat we met elkaar jaarlijks onze afspraken borgen in prestatieafspraken en samenwerken in de uitvoering. De brede samenwerking zeker nu is hard nodig!

De vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven aan zich goed meegenomen en gehoord te voelen in de gemaakte prestatieafspraken.

Uit de krant