Er wordt onderzocht of een ecologische verbindingszone tussen de Kraaijenbergse Plassen en natuurgebied van Keent mogelijk is.
Er wordt onderzocht of een ecologische verbindingszone tussen de Kraaijenbergse Plassen en natuurgebied van Keent mogelijk is.

Samenwerking moet zorgen voor 400 hectare natuur

Algemeen 898 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De natuurenquête onder inwoners van het Land van Cuijk is door meer dan duizend mensen, van Velp tot Sint Anthonis, ingevuld. Veel mensen geven aan dat zij willen werken aan het versterken van de natuur in hun eigen omgeving. Nodig ook, volgens wethouder Antoinette Maas van Natuur en Milieu, want uit een onderzoek blijkt dat de natuur in het Land van Cuijk onder druk staat. En daar is van alles aan te doen, ook door bewoners in de eigen omgeving. In de enquête geven deelnemers allerlei voorbeelden aan, van geveltuintjes aanleggen, balkons en tuinen groener maken, bloemenmengsels strooien tot het ophangen van zwaluwkasten. De wethouder heeft het streven om 400 hectare natuur erbij te ontwikkelen. Dit is geen eenvoudige opdracht want lang niet alle grond die daarvoor nodig is, is van de gemeente. De samenwerking tussen natuur en landbouw is daarom noodzakelijk en dat betekent samen puzzelen met de ruimte.

Door Annelies Graafsma

Om zicht te krijgen hoe de natuur ervoor staat is er een nulmeting gedaan. Er is gekeken naar tien bermen, acht akkers grasland, afgegraven akkers, akkers met mais of bieten en naar tien natuurgebieden. Deze plekken liggen over het hele land van Cuijk verspreid. Er is gewoon geteld. Vier soortengroepen zijn geïnventariseerd als indicator voor biodiversiteit: vaatplanten, wilde bijen, zweefvliegen en spinnen. De keuze voor deze soortengroepen is gedaan omdat ze duidelijk verschillende plekken innemen in de voedselketen; ze zijn belangrijk voor allerlei dieren en planten samen. Er zijn 190 soorten in deze vier categorieën gevonden. Veel mensen kennen de soorten ook.

Directe samenwerking
Gevoelig is nog waar “nieuwe natuur” moet komen. 285 hectare is al bepaald, maar de overige grond moet nog verkregen worden. In het project van de Verborgen Raamvallei is dat goed gelukt, door de directe samenwerking van het Waterschap, de boeren en eigenaren van percelen. Agrarisch ondernemers en andere geïnteresseerden worden nu door de gemeente nadrukkelijk opgeroepen (zie voorbeeldplan Sint Anthonis op website Land van Cuijk; red.) met goede plannen te komen en een rol te spelen bij het halen van deze natuurdoelen. De wethouder realiseert zich dat de natuurvisie alleen een succes kan worden als er goed overleg is met eigenaren en andere belanghebbenden. De oproep van de gemeente is niet zonder resultaat. Waterschap, natuurorganisaties en gemeente zitten bijvoorbeeld ook al samen om de tafel om in het gebied rond Grave te zoeken naar kansrijke ecologische verbindingszones tussen het gebied van de Kraaijenbergse Plassen en het natuurgebied van Keent.

‘Elk jaar gaan we tellen of er vooruitgang te zien is’


Natuur is noodzakelijk
Deelnemers aan de enquête hebben duidelijk aangegeven dat ze de natuur belangrijk vinden, ze zoeken de natuur ook vaak op. De natuurenquête en de nulmeting van de staat van de natuur hebben geholpen om een stevige Natuurvisie Land van Cuijk neer te zetten. Wethouder Antoinette Maas: ‘ik wil resultaat zien, daarom is er naast een visie ook een plan van aanpak. Elk jaar gaan we tellen of er vooruitgang te zien is in de soorten die we onderzoeken en kijken we of we moeten bijsturen.’

Maas: ‘we hebben de natuur nodig voor onszelf, voor onze gezondheid, hard nodig ook om de lucht te zuiveren. We hebben het thema ook ambtelijk besproken. Alleen samen kunnen we de natuur weerbaarder maken, in de landbouw, in de industrie, bij woningbouw en bij het aanleggen en onderhouden van wegen, fietspaden. Een integrale aanpak, dat is waar we voor staan en waar we trots op zijn. Natuurlijk onderhoud van de bermen is een voorbeeld om de natuur te verbeteren. We hebben concepten van de visie voorgelegd en besproken met alle betrokken (groene) partijen, niet één keer maar in verschillende bijeenkomsten. Het is nu een gedragen visie geworden voor het Land van Cuijk, met veel natuurwinstpotentie in de uitwerking van de plannen’.

De natuurvisie wordt besproken in de raadsvergadering van donderdag 4 april.

Onder andere wilde bijen zijn geïnventariseerd als indicator voor biodiversiteit. (Foto: P. van Breugel)
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant