Els van Daal en Jan van Kesteren.
Els van Daal en Jan van Kesteren. Foto: Ans Stoub

‘Gemeentelijke woonzorgvisie is belangrijk voor welzijn van ouderen’

Human Interest 592 keer gelezen

LINDEN | Els van Daal woonachtig in Linden, bekend van de projectgroep wonen, zorg en welzijn van de (voormalige) gemeente Cuijk, werkt sinds kort met dezelfde insteek bij KBO-Brabant. Samen met werkgroeplid Jan van Kesteren uit St Agatha nemen we de stand van zaken en de initiatieven van de groep van 30 in de gemeente door.

Door Ans Stoub

Henk Geene uit Wanroij stond in 2017 aan de wieg van het ontstaan van ‘de groep van 30’ die zich nu ook nog bezig houdt met de problemen in de levensfase waarin je meer afhankelijk gaat worden van zorg. Temeer omdat er een groot gat gaapt tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis .De leden van de groep van 30 zijn veelal senioren, afkomstig uit alle kernen en een paar wijken van de gemeente Cuijk, aangevuld met afgevaardigden van de gemeente Cuijk, van de SWOC, van woningcorporatie Mooiland, van Zorgorganisatie Pantein, van Sociom en van de diverse KBO’s. Deze samenstelling werd bewust gekozen om daarmee burgers en professionals gezamenlijk bij de initiatieven te betrekken.
De huidige stand van zaken met betrekking tot wonen en zorg voor senioren is dat er vanuit de landelijke overheid gevraagd wordt aan de gemeenten om een woonzorgvisie te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een concrete uitvoeringsagenda. Helaas niet wettelijk verplicht. Wel wordt op dit moment ook voor het Land van Cuijk een woonzorgvisie ontwikkeld. Els: “Een goede zaak gezien de enorme uitdagingen waar we de komende 20 jaar voor komen te staan door de vergrijzing: met name de groep 75+ gaat in aantal enorm groeien. Meer dan welke andere leeftijdsgroep dan ook.”

Integraal beleid
Waar over nagedacht moet worden volgens Els en Jan is dat de overheid rekening moet gaan houden met de financiering van zorg, de arbeidsmarkt-perikelen, de zorgvraag die wel twee tot drie keer zo groot wordt en tegelijkertijd de daling van het aantal mantelzorgers. Overheden moeten daarvoor een integraal beleid gaan maken. Els: “Nog steeds is er dat gat tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis waar niet genoeg over nagedacht is en wordt. De groep van 30 houdt zich daar nog steeds mee bezig in de vorm van het helpen nadenken en ontwikkelen van projecten per kern waarbij de behoeften en mogelijkheden per kern kunnen verschillen.”
Het is in de afgelopen jaren een leerproces geweest waarbij men erachter kwam dat verbinding maken met een dorpsraad of lokale verenigingen en organisaties de verbreding gaf om een initiatief kansrijker te maken, ook bij de gemeente. Men wil in elke kern een functionerend sociaal netwerk creëren met vooral een ontmoetingscentrum, niet alleen voor de ouderen trouwens, of een gemeenschappelijke ‘veilige’ woonvorm. Zo zijn er huiskamers gecreëerd in Vianen en bij het Hof van Cuijk en zijn er initiatieven voor kleinschalige woonprojecten voor senioren in St. Agatha en Linden.
Net als destijds waren er opnieuw per kern weer bijeenkomsten in voorbereiding om de stand van zaken te presenteren, en waar specifiek ingegaan zou worden op goed oud worden in je eigen huis. Welke aanpassingen in de woning gedaan kunnen worden om langer thuis te kunnen blijven wonen, of juist het op tijd verhuizen naar een andere woning. Hoe de sociale netwerken te versterken, wat voorzorgcirkels kunnen betekenen en welke werkgroepen er aan het werk kunnen. Els: “Wat vooral ook aan de orde moest komen is dat de jonge ouderen (70-) er nu al mee aan de gang moeten, willen ze er van verzekerd zijn dat het geregeld is op het moment dat ze er zelf aan toe zijn. Want als ze wachten tot er iets gebeurt zijn ze straks echt te laat.”

Er moet actie komen
Els en Jan benadrukken beiden dat men nu dus in actie moet komen. “De tijd van praten is voorbij, er moet actie komen. Naast dat de gemeente de woonzorgvisie moet formuleren moet men leren van elkaar. Er zijn al diverse projecten in verschillende kernen (op)gestart en we kunnen dat met elkaar delen zodat ook de gemeente niet elke keer weer over iets compleet nieuws na hoeft te denken, dat kost onnodig veel tijd. Alle kernen zijn al aan het bekijken wat er moet komen maar ook waar! Er moet veel meer vaart komen in woonhofjes en andere geclusterde woonvormen voor senioren.”
Jan: “Dat laatste moet zo snel mogelijk in de bestemmingsplannen terechtkomen zodat niet helemaal aan het eind van het ontwikkelen van een bouwinitiatief al het werk voor niks is geweest omdat het bestemmingsplan iets niet toelaat. Helaas hebben wij die ervaring na 4 jaar intensief werken aan ons initiatief, waar in principe alle seinen op groen stonden, wel gehad.”
Als het weer mag, komen er in de dorpskernen dus bijeenkomsten om met juist ook ouderen van morgen te praten over de uitvoering van de specifieke woon- en zorgplannen.

Uit de krant