Afbeelding
Foto:

Gemeente Land van Cuijk presenteert kadernota 2024: samen vooruit

Algemeen 1.235 keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De gemeente Land van Cuijk heeft de kadernota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Het raadsprogramma dRaad, de coalitieverklaring en het al in 2023 vastgestelde beleid vormen de kaders voor deze nota. De gemeente Land van Cuijk wil een moderne gemeente zijn die tijdig anticipeert op behoeften van inwoners en ondernemers en met hen samenwerkt waar dat kan. 

Sinds de start van de nieuwe gemeente Land van Cuijk worden gezamenlijk stappen vooruit gezet om ambities waar te maken. Er worden diverse (beleids)visies opgesteld, plannen worden samen met inwoners gemaakt en beleid en regelgeving wordt geharmoniseerd uit de voormalige gemeenten. De financiële vertaling van deze inspanningen krijgt vorm in de kadernota. De volgende bestuurlijke accenten staan centraal:

  • Omgevingsvisie: De doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Deze visie is klaar in 2024 en biedt een doorkijk naar 2040. De omgevingsvisie omvat belangrijke thema’s zoals wonen, mobiliteit, landbouw en natuur, economie en toerisme, samenleving, gezondheid en water. 
  • Datagedreven werken: Binnen belangrijke opgaven helpt datagedreven werken om richting te geven aan de gewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij de opgave ‘Transitie landelijke gebied’. Op basis van bestaande en nieuwe data worden benodigde concrete acties uitgezet. 
  • Duurzaamheid : Duurzaamheid is voor Land van Cuijk van belang op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld voor gemeentelijk vastgoed. Het is belangrijk om het vastgoed goed en duurzaam te onderhouden. Daar willen we op investeren. 
  • Samenleving voor jong en oud: De vele verenigingen en hun vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Daarom investeren wij in faciliteiten voor ontmoeting, zoals buurt- en dorpshuizen en sportaccommodaties. 
  • Kernendemocratie: We willen sterk inzetten op kernendemocratie, een participatiesamenleving. We willen inwoners stimuleren in het maken van keuzes over de eigen leefomgeving en de ontwikkeling hiervan faciliteren. Leefbaarheid staat hierbij centraal. Voor alle kernen is sociale cohesie, de fysieke kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid belangrijk voor goede leefbaarheid. Hier werken we graag samen aan met onze inwoners. 

Hoge ambities op gespannen voet met de uitvoering 
Inwoners mogen van het gemeentebestuur hoge ambities verwachten. De Kadernota ademt dat ook uit. Tegelijkertijd staan deze hoge ambities op gespannen voet met de realisatiekracht. Dit heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Waar voorheen de financiën vooral bepalend waren in het maken van keuzes, vormt de beschikbaarheid van voldoende kennis en kunde tegenwoordig ook een belangrijke uitdaging.

Financieel perspectief
De kadernota bestaat uit “onontkoombare knelpunten” en daarnaast “ambities” uit het raadsprogramma, de coalitieverklaring en vastgesteld beleid. De onontkoombare knelpunten moeten worden uitgevoerd als gevolg van wet- en regelgeving. Hierin heeft de gemeente geen keuze. Deze keuze is er wel voor het uitvoeren van de ambities uit het raadsprogramma en het coalitieakkoord. Bij het opstellen van de kadernota is nog onvoldoende zicht op de financiële ruimte hiervoor. Met de kennis van nu is deze ruimte niet voldoende om alle ambities uit te kunnen voeren binnen een meerjarig sluitende begroting. Er zijn echter nog factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke beschikbare financiën, waaronder de meicirculaire 2023 en de resultaten uit de jaarrekening 2022. Tot slot heeft de gemeente ook andere mogelijkheden om de beschikbare financiële ruimte te vergroten zoals de onroerend zaak belasting en het vervangen van nieuw beleid voor oud beleid. Op basis van bovenstaande informatie en de input uit het debat met de raad hierover, gaan wij aan de slag met het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting 2024.

Samen vooruit
Wethouder Maarten Jilisen: “We leven in een wereld waarin ontwikkelingen snel gaan en we elkaar nodig hebben om vooruit te komen. Met deze kadernota staan de (financiële) kaders op papier. Deze bieden de ruimte om tijdens de raadsbehandeling op 6 juli het goede gesprek te voeren over de keuzes en de mogelijkheden voor de toekomst.”

De kadernota vindt u hier: Agenda LvC - Raadsvergadering Jaarstukken 2022 en Kadernota 2024 donderdag 6 juli 2023 14:00 - 00:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant